محل برگزاری

تهران خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه هاشمی رفسنجانی، مرکز قلب و عروق شهید رجایی

شروع مسیریابی